Myten Hangö föds

1700-1800-talet
Peter den Store

Peter den Store.

Karl XII från 1706 av David von Krafft

Karl XII år 1706.

När Karl den XII vunnit över tsar Peter I:s styrkor i Narva år 1700 fäste han sin uppmärksamhet helt och hållet på Östersjöns södra delar. Peter den Store fick i lugn och ro utveckla sin plan om ett havsryssland, dit han “öppnade fönster” till Europa via Finska vikens stränder.

I juli 1714 lyckades Peter den Stores galärer ganska lätt runda Hangö udd oberoende av att en svensk örlogsflotta var i vakt på Hangö udd. Om Tulluddens första befästning då hade funnits, hade det här aldrig lyckats. Då började stora ofreden, som slutade först år 1721 i och med freden i Nystad. (Mer om detta under rubriken Sjöslaget vid Rilax)

 

Gäddtarmen

 

Försvarslinjerna

Till havsstrategierna hör väsentligt de så kallade försvarslinjerna, som bestäms till platser som är förmånliga för försvaret, såsom vikarnas mynningar och smala sund. Hangö udds spets utgör en sådan här försvarslinje. Om fienden lyckas komma förbi Hangö udd, är följande linje ur Sveriges synvinkel de trånga sunden i Stockholms yttre skärgård. Efter att freden återvänt kunde man otvivelaktigt konstatera, att den ryska galärflottan hade blivit hindrade att nå uddens västra sida, om Hangö udd hade varit befäst.

 

Hangö eller Sveaborg
Vy över Hangö

Idag är det flanörer och soldyrkare som dras till Hangös stränder. Så har det minsann inte alltid varit.

290px-Suomenlinna_aerial

Byggandet av Sveaborg upptog alla resurser och resten av kustförsvaret blev bristfälligt.

 

 

 

 

 

 

 

Händelserna under Hattarnas krig (1741-1743) startade igen diskussionen vid Sveriges riksdag om strandförsvar av Finska viken. Som ett resultat av dessa diskussioner anlände överste August Ehrensvärd med en kommission till Hangö udd med Diana-jakten.

 

ehrenswärd

August Ehrenswärd

Ehrensvärd konstaterade nödvändigheten av att befästa Hangö udd, men de knappa resurser man hade satsades dock på Sveaborg utanför Helsingfors och på Degerby vid östgränsen. Sommaren 1754 var Ehrensvärd igen med “sitt glada sällskap” i vattnen runt Hangö udd. Av denna utflykt finns som minne ett roligt skriveri i klipporna på Gäddtarmen, men Hangöudd blev fortsättningsvis utan befästning. Kraftresurserna satsades på Sveaborg och på att bygga en skärgårdsflotta.

210px-Gustavo-III,-Rey-de-Suecia_1777-by-Roslin

Kung Gustav III.

Under Gustaf III:s krig var det den ryska flottan som hade Hangö udd och de lät sina trupper landstiga på udden. Ryssarna förintade hus i Hangöby och Täktom samt den tullstation som fanns i Hangö. Årets händelser tillspetsades i oktober 1788, då ryssarna och svenskarna drabbade samman utanför Hangö udd. Efter denna händelse gavs det order om att Hangö måste fältbefästas. De första tunga kanonerna kom till Hangö redan i oktober 1788. Major Georg Hans von Kierting, som hade fått order att förverkliga befästningsarbetena, kom till Hangö i december 1788.

 

Kanon vid Casinostranden med utblick mot havet

Kanon vid Casinostranden med utblick mot havet.

Utanför Hangö hamn befästes Eldskär, Lergrundet och Dömanskobben samt Berghamnsholmens udde. De befästa kobbarna döptes om till Gustafsvärn, Gustaf Adolfs Fäste, Mejerfeldtsklippan och Drottningberg. Till befästningarna kom en garnison på allt som allt 500 soldater. I klippdälden på norra sidan av Drottningberg föddes en “befästningsstad” med 200-250 invånare, som fick namnet Drottningbergets garnison.

 

kaffesällskap

August Ehrenswärds “glada sällskap” har lämnat spår efter sig i strandklipporna vid Gäddtarmen.

 

I maj 1792 gavs order om att Hangöudd skulle befästas med permanenta befästningar, eftersom man inte trodde, att fältbefästningarna skulle hålla för evigt. Byggnadsarbetena fortsatte under ledning av major Kierting och hans medhjälpare kapten Carl Nycander. Speciellt kan man anse, att byggnadsarbetena för Hangös permanenta befästning ända fram till 1807 var kapten Carl Nycanders livsverk.

 

Gustavs-varn2

Gustavsvärn var byggt som ett linjeskepp av sten där det stod och väntade på fiendens fartyg.

 

Kapten Nycander var också chef för Hangö fort på våren 1808, då ryssarnas anfall hotade Finland. Hangös garnison fick i sin helhet order att förflytta sig till Sveaborg och förstöra sin befästning. Det fanns inget annat att göra än att spika igen kanonerna och skuffa dem i havet. l övrigt förstörde man inte befästningarna så effektivt, och ryssarna hade ganska lätt att reparera skadorna när de nådde Hangö i mars 1808. I samband med detta byggdes en fältbefästning på Skansholmen på Tulludden, och den försågs med kanoner. Denna befästning har dock helt försvunnit. I händerna på ryssarna förhindrade Hangö befästningar effektivt Sveriges havsflotta från att använda redden utanför Hangö och Hangö hamn under sommaren 1808.

 

Karta hangö

Fästningsverken på Gustafsvärn, Gustaf Adolfs Fäste och Mejerfeldtsklippan samt på Drottningberget byggdes under senare hälft av 1700-talet för att hålla fienden stången. Försvarsverken blev dock aldrig så starka som man hade planerat.

 

 

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET